Az általános iskola l. évfolyamára történő beiratkozás időpontja:
2022. április 21-22.
8:00 – 19:00 óra között.

Az Nkt. 45. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt.

Az Nkt. 22. § (2) bekezdése alapján az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április l-je és április 30-a között – a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott, a fenntartó által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban -köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Az EMMI rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

Döntés, jogorvoslati  eljárás:

Az EMMI rendelet 23. §(3) bekezdése, továbbá a 83. §(l) és (3) bekezdései értelmében az iskola igazgatója

a felvételi eljárásban a felvételről tanulói jogviszonyt létesítő vagy a kérelmet elutasító döntést hoz. A kérelemnek helyt adó döntést az iskola igazgatója írásban közli a tanulóval, kiskorú tanuló esetén a szülővel.

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése alapján az iskola döntése ellen a tanuló, a szülő- a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától  számított tizenöt napon belül – a gyermek, tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37.§ (3) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében .

Az EMMI rendelet 83.§ (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a kiskorú tanulót szülője képviselheti