Hirdetmény Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2022. évi fordulójához való csatlakozásról
 ( A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.)

Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulójához való csatlakozásról

A hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása érdekében Borsfa Község Önkormányzata idén is benyújtotta csatlakozási nyilatkozatát a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához.

A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A pályázat csak a meghatározott kötelező mellékletekkel együtt érvényes.

“A” típusú pályázati kiírás

A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel (a továbbiakban:
lakóhely) rendelkezők részesülhetnek. (A Kormányrendelet „állandó lakóhely” fogalma a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény „lakóhely” fogalmának feleltethető meg, amelyet a pályázó a lakcímkártyájával tud igazolni.)

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben
vagy felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2021 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2022 őszén már nem áll fenn, úgy a 2022/2023. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2021/2022. tanév második félévére a beiratkozott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.

“B” típusú pályázati kiírás

azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik:
a) a 2021/2022. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások;
vagy
b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek;
és a 2022/2023. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:
– a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és
szerződéses állományú hallgatója
– doktori (PhD) képzésben vesz részt
– kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói
képzésben vesz részt.

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2022. évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2022/2023. tanévben ténylegesen megkezdik.

A pályázat kötelező mellékletei:

– A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony igazolása
– Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről

– Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők vagyonnyilatkozata

– A pályázó személyes okmányai

A pályázatok benyújtásának helye és a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet:
Becsehelyi Közös Önkormányzati Hivatal Borsfai Kirendeltsége, igazgatás előadónál.

Jetzin István Sándor
polgármester